admin 发表于 2010-4-26 16:04

华夏仲氏网版主聘任决定【2010】1号

<div class="Section1" style="LAYOUT-GRID:15.6pt none">
<p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 28.5pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 黑体"><font size="5">华夏仲氏网版主聘任决定</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 28.5pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="4"><font color="#ff0000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt">【2010】1</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>号</span></b></font></font><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 28.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><font size="4"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>根据《华夏仲氏网关于公开聘任版主的公告》,经过严格考察并经本人同意,特聘任以下宗亲为华夏仲氏网论坛版主,自公布之日起上任,聘用期半年,即</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt">2010</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>年</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt">4</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>月</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt">26</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>日——</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt">2010</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>年</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt">10</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>月</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt">25</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>日。希望新任版主认真履行职责,与其他版主团结合作,服务于广大宗亲。</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></span></b></font></p>
<div align="center">
<table class="MsoTableGrid" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" windowtext="windowtext" .5pt; mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm="0cm" 5.4pt;mso-border-insideh: .5pt windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid="solid" windowtext?>
<tbody>
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; mso-border-alt:solid .5pt;padding:0cm 5.4pt?>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="4"><span lang="EN-US&#13;&#10;" style="FONT-SIZE: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span new="New" Roman?? 14.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family:?Times Roman?;mso-hansi-font-family: ?Times>注册用户名</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></span></b></font></p></td>
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" 5.4pt 0cm="0cm" solid="solid" 1.0pt; .5pt;padding:0cm 5.4pt? border-left:none;mso-border-left-alt:solid .5pt;mso-border-alt:>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="4"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman?? 宋体;mso-ascii-font-family:?Times>版块</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></span></b></font></p></td></tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 1">
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; 5.4pt? border-top:none;mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-alt:solid padding:0cm>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span 楷体_GB2312?><font size="4">仲奎旭(上海)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></b></p></td>
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; mso-border-alt:solid .5pt;padding:0cm 5.4pt? none;border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:solid>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span 楷体_GB2312?><font size="4">仲氏艺苑<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></b></p></td></tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 2">
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; 5.4pt? border-top:none;mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-alt:solid padding:0cm>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span 楷体_GB2312?><font size="4">仲笑非<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></b></p></td>
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; mso-border-alt:solid .5pt;padding:0cm 5.4pt? none;border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:solid>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span 楷体_GB2312?><font size="4">轻松驿站<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></b></p></td></tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 3">
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; 5.4pt? border-top:none;mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-alt:solid padding:0cm>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span 楷体_GB2312?><font size="4">仲文余(天长)<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></b></p></td>
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; mso-border-alt:solid .5pt;padding:0cm 5.4pt? none;border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:solid>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span 楷体_GB2312?><font size="4">家族相册<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></b></p></td></tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes">
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; 5.4pt? border-top:none;mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-alt:solid padding:0cm></td>
<td valign="top" width="189" windowtext="windowtext" .5pt; 5.4pt 0cm="0cm" 1.0pt; mso-border-alt:solid .5pt;padding:0cm 5.4pt? none;border-bottom:solid 1.0pt;border-right:solid mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:solid></td></tr></tbody></table></div>
<p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>特此公告</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><font size="4"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??>华夏仲氏网</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span Times? Roman?;mso-hansi-font-family:?Times new="New" Roman??><font size="4">二〇一〇年四月二十六日</font></span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></b></p></div>

仲奕 发表于 2010-4-26 16:44

仲伟国(阜新) 发表于 2010-4-26 21:19

<strong><font color="#ff0000" size="6">热烈欢迎,坚决拥护,绝对支持!</font></strong>

仲兆仁(淮阴) 发表于 2010-4-26 22:21

欢迎以上宗亲受聘为华夏仲氏网的版主,相信有你们加入为版主,一定会给华夏仲氏网带来一番新气象.

仲昭远(龙口) 发表于 2010-4-27 00:31

欢迎新版主上任!

仲兆桉 发表于 2010-4-27 11:01

祝贺各位新版主到任!

仲跻桓(济宁) 发表于 2010-4-27 13:05

<font face="楷体_GB2312" size="4">祝贺新版主走马上上任!希望你们的加入能给论坛带来朝气活力。</font>

仲梦一(盱眙) 发表于 2010-4-27 13:17

热烈祝贺各位新版主,愿各版:越办越好越活越亲

仲梦一(盱眙) 发表于 2010-4-27 13:19

<strong><font face="黑体" color="#ff0000" size="6">热烈祝贺各位新版主,愿各版:越办越好越活越亲</font></strong>

天一阁 发表于 2013-3-17 13:24

迟到的祝贺,同样捎去浓浓的诚意!
页: [1]
查看完整版本: 华夏仲氏网版主聘任决定【2010】1号